Status studenta a rodzaj umowy

kobieta w okularach
/ Aktualności

Studenci są chętnie zatrudnianą grupą przez pracodawców. Mogą oni podjąć swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, ponieważ koszty ich zatrudnienia są niższe, niż w przypadku standardowego pracownika. Zleceniodawcy przyjmujący do pracy osoby pobierające naukę, które nie mają ukończonych 26 lat życia, korzystają ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Kto ma status studenta?

Na początek warto sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest status studenta? Przysługuje on osobom przyjętym na uczelnię wyższą od dnia immatrykulacji lub od 1 października, jeśli ślubowanie odbywało się później, do ukończenia studiów lub wykreślenia z listy studentów. Obowiązuje on również podczas urlopu dziekańskiego. Osoby poniżej 26 roku życia pracując w tym czasie na umowę zlecenie, mają ją nieoskładkowaną, pracodawcy nie płacą za nie składek na ubezpieczenie społeczne. Po ukończeniu studiów I stopnia, przed rozpoczęciem II stopnia, zleceniodawca musi opłacać składki za taką osobę na ogólnych zasadach bez zwolnień. Po 26 roku życia, mimo pobieranej nauki, zwolnienie ze składek nie obowiązuje. Kiedy traci się status studenta? Wygasa on wraz ze zdaniem egzaminu dyplomowego lub wykreślenia z listy studentów.

Zatrudnienie studenta a składki ZUS

Forma zatrudnienia, jak umowa zlecenie studenta, zwalnia pracodawców z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeśli student nie ma 26 lat, osoba zlecająca pracę nie pokrywa kosztów ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego, wypadkowego i zdrowotnego. Studenci ubezpieczenie uzyskują z uczelni po złożeniu stosownego wniosku lub poprzez dopisanie do polisy pracujących rodziców, lub dziadków, jeśli rodzice nie mają zatrudnienia. Mogą również przystąpić do ubezpieczenia, będąc zgłoszonymi przez współmałżonka w jego miejscu pracy.

Umowa zlecenia a status studenta

Przyszły pracodawca zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy powinien wymagać stosownego zaświadczenia z uczelni, poświadczającego fakt pobierania nauki lub kserokopii legitymacji studenckiej. Warto wspomnieć, że status studenta nie zwalnia ze składek uczestników studiów doktoranckich i studiów podyplomowych, nawet jeśli mają mniej niż 26 lat.

Zastanawiając się, co daje status studenta w pracy, warto wspomnieć o tym, że to elastyczna forma zatrudnienia, która zwalnia pracodawcę z wielu obowiązków – nie musi on prowadzić dokumentacji pracowniczej, formalnej ewidencji czasu pracy, świadczyć urlopów wypoczynkowych, nie przysługują uprawnienia związane z rodzicielstwem, prawo do zwolnień. Ten rodzaj zatrudnienia jest korzystny dla studenta pod względem finansowym. Otrzymuje on nieoskładkowane i nieopodatkowane wynagrodzenie, a więc przewidziana kwota brutto w przypadku innego pracownika jest dla studenta kwotą netto.

Składki za studenta z umowy zlecenia

Status studenta zwalnia z opłacania składek, jak również podatku. Minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi dla nich 19,70 zł. Z wynagrodzenia nie są pobierane zaliczki na PIT, więc kwota ta jest wynagrodzeniem otrzymywanym „na rękę”.

Umowa zlecenie będzie oskładkowana, jeśli pracodawca nawiązał już ze studentem umowę o pracę. Podstawą do wyliczenia składek w takiej sytuacji będzie suma wynagrodzenia z tych dwóch umów.

Składki za studenta z umowy o pracę

Zatrudnienie studentów na umowę o pracę wiąże się z opłacaniem za nich wszystkich składek w sposób pełnowymiarowy, jak w przypadku każdego innego pracownika. Dlatego korzystniejsze jest nawiązanie umowy cywilnoprawnej, o ile sytuacja oczywiście dotyczy osób, które nie ukończyły 26 roku życia.

Status ucznia a status studenta – różnice

Uczniowie szkół ponadpodstawowych i policealnych, którzy świadczą pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, również zwolnieni są ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, tak jak studenci. Po zakończeniu roku nauki do 31 sierpnia przysługuje im zwolnienie ze składek, jeśli przedstawią zaświadczenie o przyjęciu na studia, okres ten wydłuża się do 30 września.