Umowa zlecenie a emerytura

podpisanie umowy
/ Aktualności

Emerytura jest comiesięcznym świadczeniem finansowym, które jest należne osobom przekraczającym określony wiek i mającym wymagany staż pracy. To podstawowe zabezpieczenie pieniężne po zaprzestaniu aktywności zawodowej. W Polsce wiele osób pracuje na umowę zlecenie – czy przy takiej formie zatrudnienia odprowadzane są składki emerytalne i czy ten rodzaj umowy cywilnoprawnej wliczany jest do stażu pracy i emerytury? Sprawdź.

Prawo do emerytury

Żeby nabyć prawo do otrzymywania emerytury, kobiety muszą ukończyć 60 lat i mieć udokumentowane 20 lat pracy, mężczyźni mogą skorzystać ze świadczenia po przekroczeniu 65 roku życia i potwierdzeniu 25 lat świadectwami pracy. Nie jest to powszechnym obowiązkiem, osoby aktywne zawodowo wciąż mogą kontynuować swoje zajęcie. Dłuższy okres odprowadzania składek wpływa na podwyższenie kwoty emerytury. Prawo do nabycia świadczenia związane jest z udokumentowaniem wszystkich okresów, w których odprowadzane były składki emerytalne, dlatego tak wielką wagę ma rodzaj zawieranych umów. Osoba, która jest na emeryturze, może wciąż podejmować pracę zarówno na etacie, jak i na podstawie umów cywilnoprawnych.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Zatrudnienie na umowę zlecenie nie jest regulowane przez Kodeks pracy, jest to umowa cywilnoprawna. Za osoby, które pracują w ten sposób, odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne. Od kwoty brutto wynagrodzenia odliczany jest podatek dochodowy. Gdy jest to jedyna forma zatrudnienia, uiszczane są również obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne i rentowe, wypadkowe, natomiast ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Opłacane składki społeczne wpływają na wysokość emerytury. Osoby studiujące do 26 roku życia i zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie nie mają odprowadzanych składek. Mogą uiszczać je dobrowolnie.

Wysokość składek społecznych odprowadzanych do ZUSu w przypadku tej formy kontraktu jest taka sama jak przy umowie o pracę. Ubezpieczenie emerytalne wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki. Finansowana jest po połowie przez ubezpieczonego i zleceniodawcę. Jeżeli emeryt zatrudniony jest na umowę o pracę u kogoś innego, w przypadku dodatkowego zarobkowania na zlecenie, odprowadzane jest wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne.

Wliczenie umowy zlecenie do emerytury w przypadku nawiązywania współpracy z kilkoma zleceniodawcami obliguje każdego z pracodawców do odprowadzania składek za zleceniobiorcę do momentu, gdy łączna kwota zarobku z tych umów osiągnie poziom minimalnego wynagrodzenia.

Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy

Staż pracy określany jest jako czas pozostawania w zatrudnieniu, którego przywilejem są prawa do urlopu wychowawczego, wyższy wymiar urlopu i świadczenie przedemerytalne. Umowa zlecenie jako umowa cywilnoprawna nie ma regulacji w Kodeksie pracy, a tym samym nie jest wliczana do stażu pracy. Mimo oskładkowania i wliczania do emerytury przy naliczaniu jej wysokości nie jest dodawana do lat pracy.